Projektledare

Projektledaren sköter de projekt som han är ansvarig för från start till mål. Projektledaren är projektetansvarig och planerar, driver och avslutar projekt i enlighet med verksamhetens kvalitet, miljö- och arbetsmiljlöpolicy. Projektledaren är ansvarig för att projektekonomin sköts i linje med SSeABs affärsplan.

Som Projektledare ansvarar du för

 • att det delegerade ansvaret för uppgifterna sköts i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • att se till att företagets, samhällets och kundernas krav uppfylls i de projekt och arbetsordrar som denne fått i uppgift att driva
 • de ekonomiska resultaten i dennes projekt och/eller arbetsordrar
 • att meddela VD om de avvikelser i form av risker som sker i dennes projekt och/eller arbetsordrar

Exempel på Projektledarens arbetsuppgifter

 • Verka för ett bra arbetsklimat där varje medarbetare utvecklas och bidrar maximalt till projektresultatet.
 • Aktivt ge förslag på processförbättringar i företaget.
 • Medverka aktivt på företagets möten.
 • Tillsammans med kalkylator eller på egen hand (beroende på projektets storlek och/eller komplexitet) planera de projekt och/eller arbetsordrar som Projektledaren fått i uppgift att driva. Specifika arbetsuppgifter för detta:
  • Inhämtning av priser från underentreprenörer (om ej kalkylator är aktuell).
  • Göra anbud/offert (om ej kalkylator är aktuell)
  • Skapa en objektspecifik tidplan
  • Att följa RUTIN för Stora projekt i den utsträckning som krävs utifrån projektets natur.
  • Skapar och vidaresända Underentreprenörslista/Personallista till kund.
 • Föra arbetet framåt med kraft och ansvara för de arbetsuppgifter som företaget, samhället och kunden ställer som krav. Specifika arbetsuppgifter för detta:
  • Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande allmänna föreskrifter, ritningar och anvisningar/beskrivningar samt att säkerhetsföreskrifter följs.
  • Att samordning av arbeten sker med de underentreprenörer som är engagerade i dennes projekt och/eller arbetsordrar.
  • Se till att KMA-ronder görs enligt utsatt intervall (var 14:e dag).
  • Vid behov hålla i eller delta på byggmöten.
  • Registrera och meddela kund om ändrings, tilläggs- eller avgående arbeten.
 • På ett affärsmässigt sätt säkerställa att fakturering sker enligt bestämd betalplan. Om betalplan inte tillämpas på projekt eller arbetsorder så ska Projektledaren säkerställa att kostnader inte byggs upp.
 • Skapa goda relationer till våra kunder.

Befogenheter

 • på eget initiativ tacka ja till jobb så länge jobbet ligger inom de parametrar som VD satt upp för vilka jobb vi åtar oss.
 • på eget initiativ anmäla hinder om förutsättningarna, för att vårt arbete ska kunna fortsätta enligt plan, saknas. Eller om särskilda säkerhetsrisker förekommer som ej ligger inom vår kontroll.
 • på eget initiativ avvisa personal som Projektledaren ansvarar för från arbetsplatsen till huvudkontoret om:
  • deras fysiska eller psykiska status ur ett säkerhetsperspektiv anses olämplig.
  • personal vid upprepade tillfällen frångår säkerhetsföreskrifterna och utgör en fara för sig själv och/eller andra.
 • på eget initiativ boka in sig på kurser (om kursavgiften övergår 10 000 kr krävs VD:s godkännande) som han anser sig vara i behov av för att kunna sköta sina arbetsuppgifter enligt denna beskrivning.

Krav på kompetens

 • Van att arbeta med PC eller Mac-dator
 • Välbekant med datorprogrammen Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook
 • Kan uttrycka sig väl på svenska i såväl tal som skrift
 • Kan uttrycka sig på engelska i såväl tal som skrift

Meriterande önskemål på kompetens

 • Utbildning BAS-P/U
 • Utbildning Miljöansvar
 • Utbildning Heta Arbeten
 • Utbildning AB/ABT
 • Utbildning Entreprenadjuridik
 • Arbetat i något av projektledningssystemen:
  • Byggsamordnaren
  • Bygglet
  • NEXT
  • Sitecon
 • Arbetat i något av kalkylsystemen
  • MEPS
  • Wikells
  • Bidcon