Kvalitét-, Miljö- & Arbetsmiljöpolicy


Inledning
Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete baseras på våra grundläggande ramar:

 • Kontinuerlig förbättring genom systematiskt arbete.
 • Krav i Lagar och förordningar
 • Kunders krav och önskemål
 • Våra egna krav och önskemål
 • Riskanalyser i projekt och verksamhet
 

Arbetsmiljö
Stockholms Stadsbyggare entreprenad AB skall verka för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat genom att:

 • Minimera och förebygga arbetsskador
 • Kontinuerlig förbättring av arbetsmiljöarbetet
 • Skapa förutsättningar för arbetsglädje och god stämning

 Och på detta sätt erhålla friska, motiverade och positiva medarbetare.

Kvalitetspolicy
Stockholms Stadsbyggare entreprenad AB skall i sina relationer till medarbetare, kunder, leverantörer och myndigheter stå för sakkunskap, tillförlitlighet, ansvar och kontinuitet.
Vi skall därför eftersträva att kunder erhåller bra produkter, tjänster och service till avtalade villkor så att de alltid känner fullt förtroende för företaget och dess medarbetare.
Våra produkter och tjänster skall:

 • Karaktäriseras av en jämn och hög kvalitetsnivå
 • Garantera att åtaganden utförs i avtalad tid
 • Uppfylla våra kunders krav, behov och förväntningar
 • Uppfylla marknadens legala krav
 • Ständig förbättring av vårt arbete

Genom denna policy möjliggöres god ekonomi och hög kvalitet såväl för våra kunder som för Stockholms Stadsbyggare entreprenad AB.

Miljöpolicy
Stockholms Stadsbyggare entreprenad AB skall verka för att vi själva och våra intressenter ges möjligheter att verka till skydd för miljön på kort och lång sikt genom:

 • Att producera produkter och tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt.
 • Att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav
 • Att vi miljöanpassar verksamheten i alla led
 • Att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp och miljöanpassning uppfylls
 • Att ha en öppen kommunikation med våra kunder och leverantörer gällande miljöfrågor för ett ömsesidigt utbyte av kunskaper
 • Att alla medarbetare tar ansvar för miljön i sitt dagliga arbete
 • Att konstant förbättra allt från materialval till arbetsmetoder